Tuesday, May 26, 2020
Home Blog

మిడిల్ క్లాస్ అబ్బాయి లైఫ్ …. 

middleclassabbayi

అరేయి పైసల్ ఇవ్వన సినిమా కి పోతారా …!!

ఎక్కడో విన్నట్టు ఉంది కదా ….మీరు ఇది చదువుతున్నారంటే పక్క మీకు గుర్తుకు వచ్చే ఉంటుంది , ఇది అర్జున్ రెడ్డి సినిమా లోని డైలాగ్ !!

సినిమా ఏదైనా స్టోరీ ఏదైనా కానీ ఒక అబ్బాయి లైఫ్ మాత్రం అంత సులువు కాదు, ఎదో అనుకుంటే ఎదో అవుతుంది. ముఖ్యంగా ఒక మిడిల్ క్లాస్ అబ్బాయి జీవితం లో చాలా సర్దుకు పోవాల్సి వస్తుంది. చేయాలనుకున్నవి చేయలేదు ఎందుకంటే అంత ధైర్యం ఉన్న తనని ఎదో ఆపుతుంది అదే పరువు వేరే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో ఇలా చేస్తే పరువు పోతుందేమో అని ఒక చిన్న భయం . ఆ భయాన్ని దాటి ముందుకు అస్సలే వెళ్ళలేరు . 

ఈ కింద ఉన్న ఇమేజ్ చూడండి ఎరుపురంగులో ఉన్న యారో లు మన జీవితంలో చాలా ఉంటాయి, అమ్మ నాన్న ల ప్రేమ, ఉద్యోగంలేకపోవడం, ధైర్యం లేక పోవడం, బాగా పైసలు లేకపోవడం….ఇలాంటి వి మనల్ని మన జీవితంలో నిరాశ పరిచే విషయాలు ఇవి మనం అనుకున్నదిచేయడానికి ఎప్పుడు అడ్డు వస్తూనే ఉంటాయి జీవితకాలం.

middleclassabbayi

కాబట్టి మీరు అనుకున్నది చేయాలంటే ముందు ధైర్యంకావాలి మీరుచేసే పనిమీద మీకు నమ్మకం ఉండాలి!!

కొంత మంది ప్రేమ లో ఓడిపోతే అదేదో జీవితం మొత్తం అయిపోయినట్టు అనుకోని వాళ్ళజీవితాన్ని వాళ్ళే అంతం చేసుకుంటారు దయచేసి ఆలా చేయకండి!!!

జీవితం మనకి  ఎప్పుడైనా పాఠాలు నేర్పుతూ ఉంటుంది నేర్చుకుంటూ ముందుకు సాగాలి అంతే!!

 

మీరు మీకుటుంభం ఎప్పుడు సంతోషం గా ఉండాలని ఆశిస్తూ మీ స్నేహితుడు!!

 

 

How To Make Hyderabadi Chicken Biryani At Home Homemade Mantra

ఈజీ గా చికెన్ బిర్యానీ తయారీ | How To Make Hyderabadi Chicken Biryani At Home Homemade Mantra

My Review On Internship with Digital Deepak

I am here to share my Internship Experience with Digital Deepak, first of all, this is only for serious digital marketers because everything we do here real-time and it takes some effort for that the best thing is you can earn while you learn and you will execute the next minute what you have learned, this is how this internship is totally different from others!!!

I am not able to join the internship as soon as Deepak announced because I don’t have any reference to join and no idea about it how it will be or will I learn anything. But for sure I promise you will learn a lot and earn the money that you have invested for sure.

100 % sure value for money!

Go and Invest!! 

Learn and Earn!!!

All the best for your Digital Marketing Career. Any Student who wants to grow his career in digital marketing can register for this webinar and give it a try, it is an awesome chance to learn with Deepak.

You will be given assignments and if you complete them on time you will get paid for what you have done. you will also feedback for your assignment where you have to improve. All this makes me remember my school days where we learn and experiment with what we have learned.

You may not get a chance all the time to learn with Deepak, grab the opportunity and be unique in your industry.

After this internship, you can start a business or digital marketing agency. You can become a digital marketing expert and earn more than now you are earning. Learn from home.

“No need to attend classroom training, Learn from the pace where you are Anytime, Anywhere”

Cheers!!!

 

 

 

How to build Personal Brand by your Website

Focus on one thing to be Expert.

Stick to one thing until it gets there.

You cannot be everything, concentrate on one thing and reach there.

Be like a postage stamp.

There is something called the Pareto principle, 80 percent of the results come from 20 percent of efforts we do.

Constantly find what is working for you. Focus on 1 percent that is one niche, you will get 99 percent result. These are the things that you have to keep in mind when you are going to select a niche.

For example, if your niche is Digital Marketing by using your Skills You can:

 1. Run Business
 2. Become Freelancer
 3. Be Employee
 4. Be Solopreneur – No office but you have employees
 5. Start an Agency
 6. Build a Product Company
 7. Do Projects
 • Focus on building your brand.
 • If you have a personal brand, you can get 10x more.
 • Having a good network is also good.
 • Your network is your net worth, When you go to the conferences you have to sell yourself.
 • If you build a personal brand it gives you a compound effect.
 • Make people notice, you can make your face a brand.

4 Pillars for Personal Branding:

 1. Awareness 
 2. Credibility 
 3. Reputation
 4. Fame

You should be known for certain things like SEO, Paid ads, Copy Writer etc..

 1. Consistent Credibility gives Reputation, you have to do it continuously and which gives you Fame.
 2. Never hesitate to build your brand and invest in a personal brand.
 3. You should have your brand, permanent branding is your website.
 4. If you were on other platforms the reach will reduce someday.

Here is the link for Peter Thiel book Zero to One.

Be a calculated risk-taker and you can be rewarded more

Google helps you if you have personal brand and there is great value to your brand search. There are also that you can check real-time users and search volume.

 1. Google generally gives more value to organic search.
 2. Search console gives you total traffic that Google sends to your website.
 3. Google analytics shows you, real-time visitors.

Three things you should definitely have for personal branding:

 1. Custom email ID.
 2. Brand identity and logo.
 3. Color Scheme.

Branding with blogging gives you compounded effect

 • It is going to take time to increase the number of visitors
 • Create a strategy for personal brand
 • You have to position yourself in the market according to the needs of customers
 • Your brand name should be able to easily remember
 • Find your audience and understand your audience and create content that targets the audience directly.
 • You have to choose your geography and become a category leader
 • No one can compete with your brand if you have positioned well because you are unique.
 • Leverage your brand to grow your business.

Online presence is also very important to grow your brand. Blogging, video marketing, social media presence, guest-posting, and app publishing are different ways of an online presence.

End of the day you have to generate revenue by making a sale. People spend money only if they trust you, this trust can be developed by personal branding.

Digital Marketing Tools Mastery — Digital Deepak Internship

Enroll Now here. The best offer Rs.999/-.

Check this review from one of the students.

Click here & Buy Now

Pay Now

MOST POPULAR

HOT NEWS